คาร์บอนฟุตพริ้นท์


"คาร์บอนฟุตพริ้นท์" หมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย ตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การประกอบชิ้นส่วน การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน โดยคำนวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ความเป็นมา
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ทั้งการใช้พลังงาน การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม การขนส่ง การตัดไม้ทำลายป่า รวมทั้งการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบอื่น ๆ ล้วนเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน และนับวันปัญหาดังกล่าวก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น  ซึ่งในส่วนขององค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต  ดังนั้นประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึงให้ความสนใจในการประเมินการใช้พลังงาน และก๊าซเรือนกระจกในองค์กรต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO หรือ Corporate Carbon Footprint: CCF)  เป็นวิธีการประเภทหนึ่งในการแสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำเนินงานขององค์กร อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับหน่วยงาน บริษัท หรือโรงงานระดับอุตสาหกรรม และระดับประเทศ

ดังนั้นรายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรของบริษัท ยูนิเวอร์แซล โพลีแบค จำกัด โดยใช้ “แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” เป็นแนวทางในการประเมิน  ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากรายงานสามารถนำไปช่วยส่งเสริมให้องค์กรตระหนักถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน  บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพลีแบค จำกัด ในส่วนของการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ในการเข้าร่วมโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในครั้งนี้  ทางบริษัทมีจุดประสงค์เพื่อรับการทวนสอบและรับรองผลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร  ระดับจำกัด  (Limited  Assurance  Level)  และระดับความเชื่อมั่น 95% โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  (องค์กรมหาชน)  โดยก๊าซที่ติดตามผล ได้แก่  CO2 CH4 N2O HFCs PFCs SF6 NF3

นโยบายด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก(CARBON FOOTPRINT POLICY)

บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพลีแบค จำกัด มีมุมมองในการดำเนินธุรกิจภายใต้  นโยบายด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก CARBON FOOTPRINT POLICY  โดยใช้องค์ประกอบหลัก  ของหลักการการเพิ่มผลผลิต  (PRODUCTVITY)  PQCDSMEE 7 ประการ โดย แปลงนโยบายด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก  ไปสู่การปฏิบัติผ่านหลักการ 3P ในการบริหารจัดการองค์กร

ทั้งนี้  เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ  ความรับผิดชอบต่อสังคม และ ความสอดคล้องของนโยบายด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ผ่านหลักการ 3P องค์กรขอขยายความให้ที่เกี่ยวข้องทราบดังต่อไปนี้

1. PEOPLE คือ ดูแลและใส่ใจพนักงาน
บริษัทมีนโยบายที่จะตอบสนองให้พนักงานเห็นถึง   ความมุ่งมั่นขององค์กร  ในการดูแลใส่ใจพนักงาน   ผ่าน  S  : SAFETY  (สร้างความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน) และ   M : MORAL  (การสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆโดยเน้นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม)

2. PLANET คือ การดำเนินธุรกิจโดยการใส่ใจโลก กล่าวคือ ดำเนินธุรกิจโดยไม่ทำร้ายโลกและใส่ใจสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่บ่งบอกให้เห็นถึงการใส่ใจสิ่งแวดล้อมคือ  E :  ENVIRONMENT  (การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม)    E  :  ETHIC  หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ  ผ่าน  ระบบการจัดการพลังงาน  ENERGY  CONSERVATION  MANAGEMNT (การจัดการด้านพลังงาน)  ซึ่งรวมไปถึงการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กรด้วย

3. PROFIT   คือการดำเนินธุรกิจโดยมีผลกำไร
บริษัทสร้างผลกำไรและความเชื่อมั่นจากลูกค้าภายใต้  P : PRODUCTIVITY  (ประสิทธิภาพสูง) Q  : QUALITY
 (การผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ)   C: COST   (ต้นทุนการผลิตต่ำ) และ D: DELIVERY ON TIME (การส่งมอบตรงเวลา)

ทางบริษัท  มีการมุ่งเน้นการบริหารธุรกิจแบบยั่งยืน  และรับผิดชอบ  ทางฝ่ายบริหารจึงได้ประกาศนโยบายด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก  รวมถึง  มีการแต่งตั้งคณะคณะทำงาน  เพื่อจัดการเรื่องการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ  ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกผ่านหลักการ  PQCDSMEE  และ  หลักการ 3P ดังกล่าวข้างต้น