สิทธิมนุษยชน


หลักสิทธิมนุษยชน (Human Right)
หมายถึง การปฏิบัติ ต่อ เพื่อน มนุษย์ด้วยกัน
ตามหลักหลักสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติ อย่างเห็น คุณค่าความเป็นมนุษย์

 

หลักสิทธิมนุษยชน (Human Right) หมายถึง สิทธิที่มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรอง ทั้งความคิดและการกระทำที่ไม่มีการล่วงละเมิดได้ โดยได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และสนธิสัญญาระหว่างประเทศ