การอนุรักษ์พลังงาน


บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพลีแบค จำกัด ดำเนินกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติก เพื่อจำหน่ายในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 และอยู่บนพื้นฐานของระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งพนักงานทุกหน่วยงานมีความตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก

จึงได้มีการกำหนดนโยบายด้านการจัดการอนุรักษ์พลังงานขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านพลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี้ 

  1. ดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน
  2. ดำเนินการปรับปรุงสมรรถนะและประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับธุรกิจ รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
  3. กำหนดแผนและเป้าหมายของการอนุรักษ์พลังงานภายในปีงบประมาณ 2565 จะลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 5 ของการใช้พลังงานของบริษัท โดยเปรียบเทียบการใช้พลังงานจากปีงบประมาณ 2560 พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
  4. ยึดถือการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง และพนักงานของบริษัททุกระดับให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ตรวจสอบติดตาม และรายงานต่อคณะทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน
  5. ให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เวลาในการดำเนินงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนางานด้านการอนุรักษ์พลังงาน
  6. ผู้บริหารและคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานมีการดำเนินงานในการทบทวนและปรับปรุงด้านนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานทุกปี