มาตรฐาน ISO 9001


ระบบมาตรฐานสากล ที่ได้รับการรับรอง

1. ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 
บริษัท ดำเนินงานภายใต้ระบบมาตรฐานและข้อกำหนดของระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 :2008 ซึ่งได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2547 
 
ครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตถุงพลาสติก  ภายใต้ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ รวมทั้ง เอกสาร และ การควบคุมข้อมูล  บันทึกคุณภาพ การตรวจติดตามภายใน  การแก้ไขและการป้องกัน  การทบทวนของฝ่ายบริหาร และการรับคำร้องเรียนจากลูกค้าโดยเน้นให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลัก